OFERTA APLIKACJE ▾30 DNI GRATIS Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Druczek

Opis aplikacji Cennik Zamów! Pobierz Baza Wiedzy Pomoc    

×Zamówienie

Branże

Program Druczek używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek reprezentują 190 branż w ramach 18 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)

produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z)

produkcja gier i zabawek (32.40.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)

drukowanie gazet (18.11.Z)

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)

produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja przypraw (10.84.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z)

pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

działalność muzeów (91.02.Z)

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z)

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

rybołówstwo w wodach morskich (03.11.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

działalność szpitali (86.10.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

szkoły podstawowe (85.20.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

wychowanie przedszkolne (85.10.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

karandasz.com.pl

KARANDASZ s.c. Beata Kulesza-Damaziak, Krzysztof Damaziak
oferta firmy

explonaft.com.pl

EXPLONAFT Sp. z o.o.
oferta firmy

gastroteam.pl

Gastro Team Tomasz Kuranowski
oferta firmy

joiner.pl

JOINER s.c. Jolanta Dziewulska, Krzysztof Jaworski
oferta firmy

anza-biuro.pl

ANZA Środki czystości Andrzej Zawistowski
oferta firmy

alarmserwis.net.pl

Alarm Serwis s.c. Olsztyn
oferta firmy

frombork.art.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika
oferta firmy

zubr-kotly.pl

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk
oferta firmy

elremet.pl

ELREMET Spółdzielnia Inwalidów
oferta firmy

dkkmed.com.pl

DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
oferta firmy

vitoagd.pl

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
oferta firmy

kancelariabbd.pl

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
oferta firmy

tynkidekoracyjne.net

F.H.P.U. KOMARNICKI Mariusz Komarnicki
oferta firmy

termosystem.pl

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin
oferta firmy

urdruk.pl

Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
oferta firmy

aura24.pl

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA24
oferta firmy

abzj.pl

Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
oferta firmy

e-klucze.pl

MIKRUS Stefan Wawdysz
oferta firmy

elektro-chem.com.pl

Elektro-Chem
oferta firmy

jgopony.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski
oferta firmy

geodet.pl

Geodet s.c. W. Bala E. Bala
oferta firmy

reklama4you.eu

Reklama4You Paweł Bladowski
oferta firmy

surveyor.com.pl

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff
oferta firmy

um.znin.pl

Gmina Żnin
oferta firmy

ambservices.pl

Amb Services Sp. z o.o.
oferta firmy

mebelprojekt.com

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-08-02 05:27 #34.3 for 3.229.142.104 @ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com