Regulamin sprzedaży internetowej

1. Jeśli nie podano inaczej, sprzedawcą licencji na oprogramowanie JZK jest Studio JZK sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 81.

2. Dane rejestrowe: Studio JZK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, KRS nr 423780. NIP 5842727739. REGON 221674718. Kapitał zakładowy 505344 zł (1974 * 2^8), słownie pięćset pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, wpłacony w całości. Prezes Zarządu: Robert Przewłoka.

3. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, będąca konsumentem. Studio JZK sp. z o.o. obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze - osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, instytucje, urzędy itp.

4. Złożenie zamówienia następuje z działania i woli klienta, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej sprzedawcy, w szczególności na stronie www.jzk.pl albo bezpośrednio z formularza zamówienia udostępnionego w programie JZK. Do złożenia zamówienia niezbędne jest oświadczenie, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą lub reprezentuje instytucję, osobę prawną itd.

5. Konieczne jest podanie danych, oznaczonych gwiazdką, w tym nazwy firmy lub instytucji, służbowych danych kontaktowych, numeru NIP.

6. Służbowy adres e-mail niezbędny jest do wystawienia licencji powiązanej z tym adresem, a jego podanie oznacza zogdę na przesłanie licencji na ten adres.

7. Służbowy numer telefonu komórkowego jest niezbędny do przesłąnia potwierdzenia oraz licencji w formie SMS, a jego podanie oznacza zgodę na użycie numeru telefonu komórkowego w tym celu.

8. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie są obsługiwane bezpośrednio. Dane osobowe, w tym dane prywatne osób fizycznych, nie są zbierane. Użytkownik podający dane oświadcza, że są to dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dane urzędowe.

9. Realizacja zamówienia następuje w najbliższym możliwym terminie, z reguły kolejnego dnia roboczego. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia, z wyjątkiem kosztów jawnie wskazanych w treści zamówienia. Jeśli z zamówienia nie wynika inaczej, wysyłka następuje również na koszt sprzedawcy.

10. Formę wysyłki wybiera sprzedawca zgodnie z charakterystyką produktu, z reguły albo Pocztą Polską, albo kurierem UPS. Informacje o rodzaju i statusie przesyłki umieszczone są w potwierdzeniu zamówienia, można je też uzyskać od sprzedawcy w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta JZK. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży ani obsługi bezpośredniej w swojej siedzibie.

11. Klient zobowiązuje się uiścić opłatę wynikającą z treści zamówienia, w kwocie podanej na fakturze, nie później niż w terminie określonym na tej fakturze. Jeśli z zamówienia nie wynika inaczej, termin ten wynosi 7 do 14 dni od daty wystawienia faktury.

12. Klient może opłacić zamówienie wcześniej przelewem, albo bezpośrednio w chwili jego składania za pomocą płatności elektronicznych albo kartą kredytową. Opłacenie należności z góry albo w wybranej formie może być warunkiem zastosowania szczególnych warunków promocyjnych. W razie uchybienia tym warunkom, zawarcie umowy może nie dojść do skutku.

13. Aktywacja oprogramowania z użyciem wydanej licencji oznacza potwierdzenie jej otrzymania i obowiązek uiszczenia należności, co nie uchybia warunkom gwarancji.

14. Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją, przed odebraniem przesyłki, a także w ciągu 14 dni po tej dacie, nie ponosząc innych kosztów niż te związane z wykonaniem zwrotu do sprzedawcy. Jeśli opłata została już dokonana, zostanie ona zwrócona w najbliższym możliwym terminie na oryginalną formę płatności, tj. w formie uznania karty kredytowej albo przelewu zwrotnego.

15. Klient może mieć inne, dodatkowe uprawnienia, a powyższe zasady nie ograniczają jego uprawnień wynikających z innych przepisów.

16. Z uwagi na charakter sprzedaży, klient związany jest warunkami licencji - jeśli ich nie akceptuje, zobowiązany jest postąpić zgodnie z procedurą określoną w warunkach licencji, tj,. dokonać niezwłocznego zwrotu w celu odstąpienia od umowy.

Umowa licencyjna
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zasady świadczenia pomocy technicznej

Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-35-175-191-168.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-10-17 00:56 #1.2 for 35.175.191.168 @ec2-35-175-191-168.compute-1.amazonaws.com